Maak uw keuze

U kunt een keuze maken tussen de Nederlandstalige en de Franstalige voorbeeldverslagen.

Revidocs

Met de rapporteringstool ”Revidocs December 2019” is het mogelijk een commissarisverslag of een verslag van niet-bevinding te genereren.

Revidocs bevat voorbeeldverslagen gebaseerd op de geldende normen en houdt rekening met de bepalingen van de Wetboek van vennootschappen. Revidocs is slechts een hulpmiddel bij het opstellen van modelteksten. Het gebruik van Revidocs doet niet af aan de eigen professionele vaktechnische verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor. Voor het gebruik van Revidocs wordt uitgegaan van een grondige kennis van de geldende normen. U dient de inhoud van de gegenereerde voorbeeldtekst zorgvuldig te controleren en daar waar nodig aan te passen.

Aan de hand van een aantal vragen wordt bepaald welke tekstblokken in de voorbeeldtekst worden opgenomen. De teksten zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er is niet voor elke situatie een voorbeeld beschikbaar. Alvorens gebruik te maken van de gegenereerde voorbeeldtekst over de controle van de jaarrekening, wordt de gebruiker verzocht na te gaan of het voorbeeld van toepassing is in de concrete situatie en, indien nodig, de vereiste aanpassingen door te voeren.

Het gegenereerde voorbeeld van commissarisverslag gaat uit van een aantal basishypotheses en houdt uitsluitend rekening met volgende omstandigheden:

  1. Het verslag wordt uitgebracht krachtens de wet als commissaris belast met de wettelijke controle van de jaarrekening, zoals gedefinieerd in artikel 16/1 van het Wetboek van vennootschappen;
  2. Revidocs houdt enkel rekening met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen en de statuten van de vereniging;
  3. Wat de organisaties van openbaar belang betreft, worden enkel beursgenoteerde vennootschappen in Revidocs behandeld. Specifieke sectoren worden niet behandeld (bv. banken, verzekeringen, ziekenfondsen,...);
  4. De wettelijke controle betreft de (enkelvoudige) jaarrekening van de entiteit en niet de geconsolideerde jaarrekening;
  5. Het verslag wordt uitgebracht door de commissaris op grond van artikel 144 Wetboek van vennootschappen; het beoogt niet een door een rechtbank aangeduide bedrijfsrevisor;
  6. Aangezien het gaat om de wettelijke controle van de jaarrekening, wordt enkel rekening gehouden met de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s; andere normen, zoals de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, worden niet beoogd;
  7. De volgorde van de secties in de gegenereerde voorbeeldteksten is deze aangegeven door de bijkomende norm (herzien in 2018);
  8. Revidocs houdt geen rekening met een aangepast oordeel over de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar;
  9. Het gecontroleerde boekjaar is een boekjaar van 12 maanden (dus niet korter of langer).

Meer informatie over de toepassing van Revidocs December 2019 vindt u hierboven in de Handleiding (rechtsboven).

REVIDOCS V1.0 Mars 2019 (FR) (05-04-2019) REVIDOCS V1.0 Maart 2019 (NL) (05-04-2019)