Maak uw keuze

U kunt een keuze maken tussen de Nederlandstalige en de Franstalige voorbeeldverslagen.

Revidocs

Met de rapporteringstool ”Revidocs Maart 2019” is het mogelijk een tekst voor een voorbeeld van commissarisverslag te genereren.

Revidocs bevat een voorbeeld van commissarisverslag gebaseerd op de geldende normen. Revidocs is slechts een hulpmiddel bij het opstellen van modelteksten. Het gebruik van Revidocs doet niet af aan de eigen professionele vaktechnische verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor. Voor het gebruik van Revidocs wordt uitgegaan van een grondige kennis van de geldende normen. U dient de inhoud van de gegenereerde voorbeeldtekst zorgvuldig te controleren en daar waar nodig aan te passen.

Aan de hand van een aantal vragen wordt bepaald welke tekstblokken in de voorbeeldtekst worden opgenomen. De teksten zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er is niet voor elke situatie een voorbeeld beschikbaar. Alvorens gebruik te maken van de gegenereerde voorbeeldtekst over de controle van de jaarrekening, wordt de gebruiker verzocht na te gaan of het voorbeeld van toepassing is in de concrete situatie en, indien nodig, de vereiste aanpassingen door te voeren.

Het gegenereerde voorbeeld van commissarisverslag gaat uit van een aantal basishypotheses en houdt uitsluitend rekening met volgende omstandigheden:

 1. Het verslag wordt uitgebracht krachtens de wet als commissaris belast met de wettelijke controle van de jaarrekening, zoals gedefinieerd in artikel 16/1 van het Wetboek van vennootschappen;
 2. De wettelijke controle betreft de (enkelvoudige) jaarrekening van de entiteit en niet de geconsolideerde jaarrekening;
 3. Het verslag wordt uitgebracht door de commissaris op grond van artikel 144 Wetboek van vennootschappen; het beoogt niet een door een rechtbank aangeduide bedrijfsrevisor;
 4. Aangezien het gaat om de wettelijke controle van de jaarrekening, wordt enkel rekening gehouden met de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s; andere normen, zoals de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, worden niet beoogd;
 5. De volgorde van de secties in de gegenereerde voorbeeldteksten is deze aangegeven door de bijkomende norm (herzien in 2018);
 6. Op grond van zijn professionele oordeelsvorming, brengt de commissaris een oordeel zonder voorbehoud tot uitdrukking;
 7. Het tweede deel van het commissarisverslag houdt geen rekening met een aangepast oordeel over de jaarrekening en bevat over het algemeen enkel de voorgestelde standaardteksten;
 8. Het gecontroleerde boekjaar is een boekjaar van 12 maanden (dus niet korter of langer);
 9. Het is geen eerste opdrachtjaar;
 10. De specificiteit rond het feit dat de niet-genoteerde kleine vennootschap geen jaarverslag dient op te stellen overeenkomstig artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen maar wel artikel 96, §1, 6° van het Wetboek van vennootschpapen moet vermelden in de toelichting bij de jaarrekening wordt niet behandeld;
 11. De eventuele bijzonderheden van toepassing op specifieke sectoren, zoals banken, verzekeringen of ziekenfondsen, worden niet in aanmerking genomen.

Meer informatie over de toepassing van Revidocs Maart 2019 vindt u in de Handleiding.

REVIDOCS V1.0 Mars 2019 (FR) (05-04-2019) REVIDOCS V1.0 Maart 2019 (NL) (05-04-2019)